Ru

Ra Joih (South Korea) reciting Pushkin’s “I loved you” (in Russian)


12.12.2019 | 09:15

Up